เรื่องต้องรู้ก่อนลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KanyaweeR

KanyaweeR

นักวางแผนการเงิน CFP®
มีคำถามว่า สภาพคล่องไม่มี นำเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาใช้ก่อนได้ไหม คำตอบคือ ได้ค่ะ แต่มาลองอ่านกันก่อนที่จะตัดสินใจ
1.
ปกติแล้วเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบไปด้วย 4ส่วน
1) เงินสะสม และ 2) ผลประโยชน์เงินสะสม
3) เงินสมทบ และ 4) ผลประโยชน์เงินสมทบ
ในแต่ละเดือนจะหักสะสม 2-15% ของรายได้
2.
เงินสะสมของเราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่เมื่อรวมกับประกันบำนาญ, RMF, กบข. ,กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กอช. และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
3.
เมื่อออกจากงาน (สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เงินส่วนที่ 2) + 3) + 4) ถือเป็น เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เช่นเดียวกับเงินสะสม แต่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.
ดูข้อบังคับของบริษัทว่า ต้องมีอายุงานกี่ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินในส่วนของนายจ้าง (เงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสมทบ) เช่น ถ้ามีอายุงานน้อยกว่า 5ปี อาจจะได้รับเงินส่วนนี้ครึ่งหนึ่ง หรืออายุงาน 5ปี ขึ้นไป จึงได้ทั้งจำนวน เป็นต้น
5.
เงินก้อนที่ได้ จะยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เมื่อ
1. #เกษียณอายุ (มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีและเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5ปี) 2. #ทุพพลภาพ และ 3. #กรณีเสียชีวิต
6.
แต่หากลูกจ้างลาออกจากงาน โดยมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปแยกคำนวณใน #ใบแนบ โดยหักค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 7,000 คูณจำนวนปีที่ทำงาน และหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 ของเงินที่เหลือ แล้วจึงนำเงินได้สุทธินี้ไปคำนวณภาษี
7.
การนับจำนวนปีที่ทำงานนั้น ถ้าตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป นับเป็น 1 ปี หากน้อยกว่า 183 วัน ให้ปัดทิ้ง และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิจำนวน 150,000 บาทแรก
8.
สิทธิการคำนวณนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีออกจากงาน ถ้าลูกจ้าง #ลาออกจากกองทุนแต่ยังไม่ลาออกจากงาน จะคำนวณแบบนี้ไม่ได้ ต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปคำนวณภาษีรวมกับเงินได้ปกติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
9.
โดยทั่วไปถ้าลาออกจากงานจะเป็นการลาออกจากกองทุนไปโดยปริยาย (หากไม่ได้จะนำเงินมาใช้ ก็โอนย้ายกองไปที่บริษัทใหม่เพื่อสะสมต่อ หรือคงเงินไว้ในกองทุนก่อน หรือจะย้ายไป RMF for PVD ก็ได้) แต่ถ้าจำเป็นต้องนำเงินออกมาใช้จริงๆ ก็ลองคำนวณดูนะคะว่าภาษีที่ต้องจ่ายจะเป็นเท่าไร
เป็นกำลังใจให้นะคะ หากมีคำถามอะไร comment ไว้ได้ค่า
คุณแม่อุ้ย #KanyaweeR
กัลยวีร์ โรจน์สุขพัฒนา
นักวางแผนการเงิน CFP®

LATEST

บทความที่คล้ายกัน

error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา