เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท เบิกได้ถึง 3 คนในคราวเดียว

KanyaweeR

KanyaweeR

นักวางแผนการเงิน CFP®

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท เบิกได้ถึง 3 คนในคราวเดียว

ครม.ไฟเขียวละจ้า 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 28 พ.ค.61 ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาท ต่อเดือน ต่อบุตร1 คน เป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1คน โดยให้มีผลย้อนหลังใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 และเบิกได้ถึง 3 คนในคราวเดียว #การเงินฉบับคุณแม่ต้องรู้

** ครม. อนุมัติแล้วแต่ต้องรอกฎหมายประกาศใช้อีกทีค่ะ **

error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา