หนี้สินหลังจดทะเบียนสมรสที่ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

KanyaweeR

KanyaweeR

นักวางแผนการเงิน CFP®
หนี้สินหลังจดทะเบียนสมรสที่ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
หนี้สินก่อนสมรส ถือเป็นหนี้สินส่วนตัว คู่สมรสจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ส่วนนี้ด้วย แล้วถ้าเป็นหนี้สินหลังจดทะเบียนสมรสละ ??
1. หนี้กู้มาเพื่อการพนัน ไม่ได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัว
2. หนี้บัตรเครดิตส่วนตัวของคู่สมรส ที่ใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว
3. หนี้จากการทำสัญญาค้ำประกัน แม้อีกฝ่ายจะไม่คัดค้าน (เนื่องจากไม่ได้ให้สัตยาบันไว้)
4. หนี้ที่ขอสินเชื่อจากธนาคารระหว่างที่แยกกันอยู่ ไม่ได้ให้สัตยาบัน และไม่ได้แบ่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
5. หนี้ที่กู้มาเพื่อมอบให้บุคคลที่3 ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น ชู้
ดังนั้น แม้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกันเสมอไปค่ะ
error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา